Algemene voorwaarden

 

 

Master The Mix

Kvk nummer: 73911712

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MasterTheMix op alle tussen MasterTheMix en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.

1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door MasterTheMix schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. Vertrouwelijkheid

 

2.1 Alle informatie die door cliënt aan MasterTheMix wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Informatie wordt enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt gedeeld met medestudenten of docenten. Cliënt verleent deze toestemming al dan niet op de opleidingsovereenkomst.

 

3. Aanmeldingen voor opleidingen, totstandkoming (overige) overeenkomsten

 

3.1 Aanmeldingen voor de opleiding dient te geschieden via het inschrijfformulier op de website.

3.2 De aanmelding voor een opleiding dient door MasterTheMix minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen.

3.3 Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover MasterTheMix een opdracht (c.q. aanmelding voor een praktijkmodule) via email heeft bevestigd.

3.4 Aanmelden voor een extra praktijkmodule mag geschieden via de mail.

 

4. Annulering

 

4.1 Indien een opleiding, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 30 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de opleiding, of tijdens de opleiding wordt geannuleerd of de deelnemer niet meer op komt dagen, is 100% van de kosten die voor rekening van Master The Mix komen verschuldigd. Dit betreft de kosten voor de plek in de klas (€ 3040,-). De kosten voor de (nog niet gevolgde) praktijklessen zijn niet verschuldigd. De kosten voor praktijklessen die wel gevolgd zijn worden berekend op € 25,- per uur.

Indien de deelnemer annuleert voor 30 dagen voor de start dan is 50% van deze kosten verschuldigd, omdat Master The Mix het risico loopt dat deze plek niet opgevuld kan worden. Bovenstaand geldt zowel bij vooruitbetaling als bij betaling in termijnen.

4.2 MasterTheMix accepteert vervangers voor reeds ingeschreven deelnemers, mits de vervanger de inschrijfprocedure als vermeld op de website heeft gevolgd.

4.3 MasterTheMix heeft het recht zonder opgave van reden de inschrijving te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door een opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag. Terugbetaling geschiedt binnen 21 dagen na notificatie van annulering.

4.4 Indien een training door een partner van MasterTheMix wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.

4.5 PRAKTIJKLESSEN | Indien de leerling niet op de door Master The Mix aangegeven data een praktijkles kan volgen dan dient de leerling dit vóór aanvang van het betreffende blok lessen aan te geven. Master The Mi zal dan in overleg met de leerling nieuwe data beschikbaar stellen. Meldt de leerling dit NA aanvang van de betreffende praktijklessen, dan kan Master The Mix deze lessen niet meer aanbieden en kan de leerling deze les dus niet meer volgen. Oftewel; geef op tijd aan wanneer je wel en niet kan, dan kunnen wij er gewoon rekening mee houden.

 

5. Prijzen

 

5.1 Voor alle door MasterTheMix aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld op de website van MasterTheMix.

5.2 MasterTheMix is voor haar beroepsopleidingen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO of CRKBO). Hierdoor is MasterTheMix een erkende instellingen als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn en zijn onze lessen vrijgesteld van BTW.

5.3 Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden.

 

6. Betaling

 

6.1 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen de aangegeven betaaltermijn na factuurdatum aan MasterTheMix voldoen. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens MasterTheMix op te schorten.

6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, MasterTheMix op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

6.4 Indien cliënt jegens MasterTheMix in verzuim is, is hij verplicht MasterTheMix de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

 

7. Vragen & klachten

7.1 MasterTheMix staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleiding en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen.

7.2 Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Bij brieven/emails die een langere verwerkingstijd vragen wordt een bericht van ontvangst verstuurd met daarin aangegeven de termijn waarbinnen de verzender een uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 MasterTheMix zorgt ervoor dat zei tijdens kantooruren per telefoon of voicemail en mail bereikbaar is.

 

8.  Klachtenprocedure
8.1 Uitingen van ongenoegen aan MasterTheMix over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de manager van MasterTheMix. De cursist/student ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van MasterTheMix

8.2 Geschillen, voortvloeiend uit deze reactie, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van MasterTheMix.

8.3 Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissie zich over een klacht heeft uitgesproken kan een Nederlandse rechter worden ingeschakeld
.
8.4 De student/cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van MasterTheMix.

De klacht omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener – datum van indiening
– omschrijving van de klacht
– de gronden van de klacht

8.5 Verzending klachten: de student/cursist stuurt zijn/haar klacht aan MasterTheMix, afdeling klachten, t.a.v. J. Beijer, Kerklaan 4 1211 PP te Hilversum of via e-mailadres: info@masterthemix.com

8.6 De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

8.7 De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dag stempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, per e-mail, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

8.8 De klachtencommissie geeft de student/cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.

8.9 MasterTheMix garandeert dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van betreffende persoon zal worden behandeld.

8.10 De klachtencommissie zal uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de student/cursist voorleggen.

8.11 Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn men een antwoord kan verwachten.

8.12 Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van één jaar worden bewaard.

8.13 Indien een student/cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de onafhankelijke mediator van MasterTheMix: LinQuer Mediation. Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener
– datum van indiening
– omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
– de gronden van het beroep
Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: klachten@masterthemix.com. 

8.14 De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

8.15 De mediator beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de student/cursist. De mediator stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht de mediator meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de mediator aan binnen welke termijn de student/cursist een antwoord kan verwachten.

8.16 MasterTheMix accepteert de uitspraak van de onafhankelijke mediator. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

8.17 MasterTheMix garandeert de student/cursist dat elke ingediende klacht/beroep zorgvuldig en met in- achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

8.18 Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van een jaar worden bewaard.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

9.1 MasterTheMix is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MasterTheMix beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

9.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van MasterTheMix op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). MasterTheMix zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van MasterTheMix of haar leidinggevend personeel.

9.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MasterTheMix of haar leidinggevend personeel zal cliënt MasterTheMix vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij MasterTheMix alle schade vergoeden die MasterTheMix lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

10. Intellectuele eigendom

 

10.1 Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij MasterTheMix dan wel bij een ander berusten.

10.2 MasterTheMix verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan MasterTheMix zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

10.3 Cliënt zal MasterTheMix onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleiding en overige diensten. Alsdan is MasterTheMix bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt MasterTheMix zijn optimale medewerking verlenen.

10.4 Voor alle werkstukken die door de deelnemers zijn bedacht en vervaardigd berust het auteursrecht bij de deelnemer, onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd.

 

11. Eigen gebruik en eigendom lesmaterialen en opnames

 

11.1 Eigen gebuik: het is cliënt niet toegestaan het lesmateriaal waaronder Handouts, oefenmateriaal, multitracks en samples en de opnames van de lessen  van Master The Mix  op welke manier dan ook te delen met derden of te verspreiden via internet. Indien blijkt dat cliënt verantwoordelijk is voor verspreiding via internet of delen met derden dan wordt hiervoor een boete opgelegd van €5.000,-. Cliënt zal zonder restitutie van gelden van de opleiding verwijderd worden. Het materiaal en de opnames zijn enkel voor eigen gebruik.

11.2 Eigendom lesmateriaal

De leerling mag de handouts en overig lesmateriaal na de opleiding houden. De inhoud van het lesmateriaal blijft echter eigendom van MasterTheMix.

 

12. Verzuim en ontbinding

 

12.1 Bij verzuim van betaling van cliënt is MasterTheMix bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

12.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MasterTheMix binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

12.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10  of (ii) 11.1, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van MasterTheMix op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van MasterTheMix op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is MasterTheMix gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen MasterTheMix en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde MasterTheMix in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

 

13. Overmacht

 

13.1 Indien MasterTheMix door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. MasterTheMix zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.

13.2 Duurt de overmachttoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

13.3 Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding.

13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MasterTheMix onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MasterTheMix kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij MasterTheMix of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij MasterTheMix als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

 

14. Ziekte/verhindering door overmacht van docent

 

14.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal MasterTheMix altijd z.s.m. de les inhalen en voor deugdelijke vervanging zorgen.

15. Wanneer start de opleiding niet?

Het is nog niet voorgekomen, maar in het geval dat het aantal inschrijvingen niet kostendekkend is zal de opleiding niet starten. De al ingeschreven studenten worden hiervan uiterlijk 4 weken voor aanvang van op de hoogte gesteld. Het reeds door MasterTheMix ontvangen lesgeld wordt binnen 14 dagen terug overgemaakt aan het rekeningnummer waarvan het bedrag ontvangen is. 

 

16. Toepasselijk recht en rechtskeuze

 

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat MasterTheMix het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.